Το Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας κατέχει περισσότερο από 1 τοις εκατό του συνόλου των μετοχών. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου προέρχονται από εισοδήματα από το πετρέλαιο και το αέριο. Η εξασφάλιση καλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου είναι σημαντική για την ασφάλιση του μέλλοντος – αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Ο στόχος του Κρατικού Ταμείου Συντάξεων (Government Pension Fund Global) δεν είναι να επιτύχει γρήγορη απόδοση των επενδύσεων, αλλά να διασφαλίσει την ασφάλεια των Νορβηγών του μέλλοντος.

Το Κρατικό Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας (Government Pension Fund Global) χειρίζεται με διαφάνεια τη στρατηγική επενδύσεών του, όπως και το ύψος της περιουσίας του. Για τον επιμερισμού του κινδύνου και την αποφυγή χαρακτηρισμού του ως απειλητικού επενδυτή, το Ταμείο αγοράζει σχετικά μικρά πακέτα μετοχών σε πολλές εταιρείες που καλύπτουν μεγάλο φάσμα αγορών, αντί να επικεντρώνει τις επενδύσεις του. Η δε  έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις και τις αποδόσεις ανακοινώνεται δημόσια. Κάθε άνθρωπος μπορεί να λάβει μέρος στη διαβούλευση για τον τρόπο διαχείρισης αυτού του κοινού κεκτημένου δικαιώματος. Με αυτόν τον τρόπο, το Νορβηγικό Ταμείο Συντάξεων έθεσε ένα νέο «χρυσό κανόνα» που εμπνέει άλλους επενδυτές στη διεθνή αγορά αξιών.

Διαφάνεια κι εμπιστοσύνη
Ως επενδυτής, το κράτος έχει μερίδιο ευθύνης  για τον τρόπο με τον οποίο  οι εταιρείες, στις οποίες το Ταμείο επενδύει, συμπεριφέρονται, για τα προϊόντα τα οποία παράγουν και για την επίδρασή τους στις τοπικές κοινωνίες. Η ένστασή του στην παιδική εργασία και την καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρείται ως μία ευαισθητοποιημένη επενδυτική προσέγγιση. Η παιδική εργασία οδηγεί στον αναλφαβητισμό στοιχείο που με τη σειρά του είναι ικανός να θέσει τέλος σε οποιαδήποτε προοπτική τοπικής ανάπτυξης. Εάν μία εταιρεία θάβει τα επικίνδυνα απόβλητά της στα κρυφά, μπορεί να είναι έχει κέρδη βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί να κλείσει. Το Κράτος μεριμνά για την ενεργή άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που έχει, για την επιτήρηση  των εταιρειών καθώς και τον αποκλεισμό εταιρειών από το χαρτφυλάκιο του Ταμείου. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας  The Council of Ethics κάνει συστάσεις σχετικά με τον έλεγχο και τον αποκλεισμό των εταιρειών. Αυτή τη στιγμή, πάνω από  50 εταιρείες που λειτουργούν στη διεθνή αγορά έχουν αποκλειστεί από το Ταμείο Συντάξεων. Δείτε τον τρέχοντα κατάλογο των εξαιρουμένων εταιρειών εδώ excluded companies. 

Το Υπουργείο Οικονομικών συνοψίζει τη θέση της Νορβηγίας στο θέμα της διαφάνειας ως εξής: Επειδή διαχειριζόμαστε ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της παρούσης και μελλοντικής γενιάς Νορβηγών, είανι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε την εμπιστοσύνη του πληθυσμού για τη διαχείριση του Ταμείου. Κερδίζουμε εμπιστοσύνη και νομιμότητα παρέχοντας ένα μεγάλο βαθμό διαφάνειας γύρω από τις επενδύσεις, τα αποτελέσματα και τη στρατηγική του Ταμείου. Η διαφάνεια επιτυγχάνει επίσης και την πειθαρχία της διοίκησης.