Το Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας 

Το Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας κατέχει περισσότερο από 1 τοις εκατό του συνόλου των μετοχών. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου προέρχονται από εισοδήματα από.